නිකිණි පොහෝදා සීල සමාදානය අගෝස්තු3-August Full Moon Day Sil

නිකිණි පොහෝදා සීල සමාදානය අගෝස්තු 3 වනදා විහාරස්ථානයේදී දවස පුරා සිදුකෙරේ.

කාලසටහන

උදේ වරුව –

06:15 – බුද්ධ පූජාව තැන්පත් කිරීම
06:30 – සිල් සමාදන් කිරීම හා බුද්ධ වන්දනාව
07:15 – අහර කිස
08:15 – භාවනාව / ප්‍රේත වස්තුව
10:15 – සතිමත් විවේකය
10:45 – දහවල බුද්ධ පූජාව
11:15 – අහර කිස

දහවල වරුව –

12:30 – භාවනාව (පුද්ගලිකව)
01:30 – විමාන වත්ථු / ධම්මපදය
02:30 – ධර්ම සාකච්ඡාව
04:00 – ගිලන්පස විවේකය
04:30 – වස් ආරාධනා පිංකම
05:30 – සතිමත් වතාවත් (සියලු පිරිසිදු කිරීම්)
06:30 – බෝධි පූජාව