වස් ආරාධනා පිංකම 2020 අගෝස්තු 3 නිකිණි පෝදා

මෙවර වස් ආරාධනා පිංකම 2020 අගෝස්තු 3 නිකිණි පෝදාට යෙදී ඇත. මෙම වර්ෂය අධික අවුරුද්දක් වන බැවින් එසේ වෙනස් වී ඇත. අගෝස්තු පොන් අරඹන වස් විසීම ඔක්තෝබර් පොහෝ දිනයෙන් නිමාවේ. වස් කාලය තුළ සම සති අන්තයකම විශේෂ දහම් වැඩසටහන් විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වේ.