රටේ පවතින අධි අවධානම් තත්ත්වය හේතුවෙන් පන්සල වසාදමනු ලැබේ

පංසල වසා තැබේ. රටේ පවතින අධි අවධානම් තත්ත්වය හේතුවෙන් පන්සල වසාදමනු ලැබේ. සළාක දානය පිරිනමන පින්වතුන් දුරකථන ඇමතුමක් දී තොරතුරු දැනගන්න.