වස් ආරාධනා පිංකම 2021 ජුලි 23 ඇසළ පෝදා සවස 5 ට

මෙවර වස් ආරාධනා පිංකම 2021 ජුලි 23 ඇසළ පෝදාට යෙදී ඇත. ඇසළ පොහොයෙන් අරඹන වස් විසීම ඔක්තෝබර් පොහෝ දිනයෙන් නිමාවේ. මෙවර වස් පිංකමෙහි දායකත්වය දරණුයේ හක්මන විජය හෝටලයේ අධිපති ජනත් සෙල්ලහේවා මහතා සහ දීප්ති සෙල්ලහේවා මහත්මිය විසිනි. වස් කාලය තුළ සෑම දිනකම සවස 7 ට බුද්ධ වන්දනාව සහ පිරිත් දේශනාව ද සෑම සති අන්තයකම විශේෂ දහම් වැඩසටහන් ද විහාරස්ථානයේ දී පැවැත්වේ.