“සම්මා දිට්ඨි ” භාවනා වැඩසටහන සෑම බදාදා දිනකම උදේ 9 ට

දෛනික ජිවිතයේ ඔබ අත්විඳින දහසකුත් එකක් දුකරදර අවබෝධයෙන් දුරුකරගන්නට මග කියන “සම්මා දිට්ඨි ” භාවනා වැඩසටහන සෑම බදාදා දිනකම උදේ 9 ට විහාරස්ථානයේදී. විවෘත මනසකින් පැමිණෙන්න.