දැක්ම

දියුණු කරගත් මනුෂ්‍යත්වය තුළින් සාර්ථක දිවිපෙවෙතක් ඇතිව මනා සිහියෙන් යුතු නීතිගරුක, සෞඛ්‍ය සම්පන්න මානව හිතවාදී අනාගත පරපුරක් ඇතිකිරීම.

මෙහෙවර 

තථාගත දේශනාව ඇසුරෙන් මෙත්තා, කුරුණා, මුදිතා, උපෙක්ඛා, දානය, සීලය ආදී ගුණදම් සපුරා යථෝක්ත දැක්ම මුදුන්පත් කරගැනීමට අවැසි දෑ ඉගැන්වීම අපගේ මෙහෙවරයි.

Vision

Our vision is to promote children’s mental and physical health so they are disciplined, courteous, and well-spoken.

 

Mission

Our mission is to nurture the growth of our children in the noble qualities of loving-kindness, compassion, empathy, and equanimity by encouraging them to practice generosity, morality, and respect.

 

Administration 

Principal 

Reverend Kotawaye Suseela 

Vice Principal

Reverend Bangladesh Upali

Treasurer

Mr. Ranil Chaminda

Co-ordinators  

Mr. Prasanna Wickramaracchi

Mrs. Sureka Saranasooriya

Mrs. Renuka Mutumala

Academic Staff 

Mr. Gunapala Abeynayake (B.A, DST trainee)

Mr. Pemadasa Liyanapatabandi (A/L, DS final, DST trainee)

Mr. Anil Manamperi (A/L, DS final, Dharmacarya, DST trainee)

Mr. Ganesh Sameera (A/L, DS final, En trainee, DST trainee)

Mr. Srimal Halpage (B.A, En trainee)

Ms. Kamala Puncihewa (B.A, DS final, DST trainee)

Mrs. Padmini Wijenayake (B.A, En trainee, DS final, DST trainee)

Mrs. Ranjani Gunasekara (A/L, DS final, DST trainee)

Mrs. Krishna Kumari (A/L, DS final, Dharmacarya, DST trainee)

Ms. Prasanga Nirmamali ( A/L, DS final, DST trainee)

Ms. Kalani Erandika (A/L, DS final, DST trainee)

Mrs. Ariyawatie (A/L, DS final, DST trainee)

Ms. Gagani Uttara (A/L, DST trainee)

Mrs. Anusha (A/L, DST trainee)

Ms. Bhagya Saranasooriya (A/L, DST trainee)

Ms. Arosha Kumari (B/A, DS final, DST trainee)

Ms. Hashani  Sewwandi (A/L, DST trainee)

Ms. B.K Sashikala (A/L, DST trainee)